CaoDai Media  has been online  on August-13th-2016, it has been inspired from "Giao Ly Cao Dai" in Facebook (2010) , it has been built in the modern way to fit with new explosion of the revolution internet media of the 21st Century via smart phone, ipad, tablet and social network as Facebook, Twitter, Sound cloud, Google+ etc ...

CaoDai Media is the good sources of Media or Library for CaoDai in order to propagate the CaoDai Doctrine and Cao Dai News over the world via online media as eBook, audio, videos, music, movies as CaoDai Culture. This web site is not limited to show up the doctrine of the other religions as Christian, Buddhism, Confucius ....

The Author of this web site was inspired also for a good phenomenon of rainbow in the sky on his way back home on Sunday August - 7th - 2016 and what surprise! , the Logo is designed before this phenomenon was happened as following:

In the land (green tree) there is a man (white color) and in the rain days, the rainbow is show up in the sky with four white birds flying (as a message of The Peace and The Harmony) on the way of this rainbow over the SUN, the Sun is behind the clouds in the blue sky.

What is the coincident about  !

The SUN is represented the Yang Energy of the Universe, this opposite is the Ying (Moon) . In Cao Dai religion, GOD is represented by left Eye (Divine Eye) as Yang Energy (THE SUN), so this logo image is somehow represented the beautiful image (the beauty) of Interactive CaoDai Media as the above purpose.

Although the first version is still primitive and limited, our team try to work hard to update this web site every day .

Hopefully this web site will become one of the biggest library and Media of CaoDai in order to propagate the CaoDai religion over the world. 

 Cao Đài Media online từ ngày 13-08-2016, được lấy cảm hứng từ "Giáo Lý Cao Đài" trong Facebook (2010), nhưng đã được xây dựng theo cách hiện đại để phù hợp với sự bùng nổ của cách mạng thông tin qua internet của thế kỷ 21 qua điện thoại thông minh, ipad, máy tính bảng và mạng xã hội như Facebook, Twitter, Soundcloud, Google + vv ...

Cao Đài Media là nguồn thông tin hay  thư viện cho Cao Đài để quảng bá Cao Đài Giáo Lý và Tin tức Cao Đài trên toàn thế giới thông qua phương tiện truyền thông trực tuyến như ebook, audio, video, nhạc, phim về thể loại văn chương và văn hóa CaoDai. Trang web này không bị  giới hạn để truyền bá các giáo lý của các tôn giáo khác như Christian, Buddhism, Confuscius 

Tác giả của trang web đã thấy một hiện tượng rất đẹp của cầu vồng xuất hiện trên bầu trời trên đường trở về nhà vào ngày chủ nhật 7 –08- 2016, mà lạ lùng thay , Logo đã được thiết kế trước khi hiện tượng này đã được xảy ra như sau:

Trong đất (màu xanh của cây) có một người  (màu trắng) và trong những ngày mưa, cầu vồng hiện lên trên bầu trời có bốn con chim trắng bay (như là một thông điệp của hòa bình và hài hòa) trên đường cầu vồng đến mặt trời, mặt trời bị che khuất đằng sau những đám mây trắng trên bầu trời xanh.

Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên !

Mặt trời là hiện diện của năng lượng Dương của vũ trụ, ngược lại là Âm (mặt trăng). Trong Cao Đài giáo, Thượng Đế  được thể hiện bằng mắt trái (Thiên Nhãn) như năng lượng Dương, Vì vậy, hình ảnh logo này bằng cách nào đó đã thể hiện được hình ảnh đẹp (cái mỹ quan) của Cao Đài Media với mục đích nêu trên.

Mặc dù phiên bản đầu tiên vẫn còn đơn sơ và hạn chế, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để cập nhật trang web này hàng ngày.

Hy vọng trang web này sẽ trở thành một trong những thư viện va Media  lớn nhất của Cao Đài để truyền bá tôn giáo Cao Đài trên toàn thế giới.

Cầu vồng năm sắc hiện trên trời
Báo tin điềm lành khắp nơi nơi
Trãi bao sóng gió cơn mưa tạnh
Rạng rỡ muôn màu sắc tím thơ !🎉

Kìa vầng thái dương mọc trên sông
Thấp thoáng trên thuyền nỗi nhớ mong
Phải chăng cố nhân năm xưa ấy ?
Cùng nâng bầu rượu cạn nỗi lòng!