CaoDai Culture

 BÁT QUÁI ĐÀI

Từ miệng “Hầm Tàng Bửu Khánh” du khách nhìn lên quả Càn Khôn và trổ trên nóc... thì thấy có một cái Đài cao 30 thước. Đó là Bát Quái Đài vượt lên vun vút giữa thành không.

 

 

Đài nầy kiến trúc hình “Bát giác” xây lên ba tầng: tầng dưới từ nóc lên độ 15 thước, tầng giữa độ 10 thước và tầng chót vót lên độ 5 thước...

Trên chót vót, dưới cột thu lôi có 3 tượng Phật day mặt về 3 hướng.

Từ dưới đất, du khách đưa mắt trông lên thấy những pho tượng ấy với thể thức tạc họa rất khéo léo và sơn màu sắc linh hoạt, sống động như ba người thật đứng kề lưng nhau đưa mắt nhìn về hướng xa xôi...

Những ngày nắng đẹp, không gian bát ngát, nền trời xanh biếc bao la, thì hình ảnh 3 pho tượng ấy chơ vơ, vẻ thẩn thờ như thầm lo lắng xa xôi cái cõi đời hiện tại...

Bát Quái Đài

 

Ba pho tượng nầy gọi là Tam Thanh: Thái Thanh, Thượng Thanh và Ngọc Thanh. Ba vị nầy lãnh lịnh Thượng Đế điều khiển ba nguơn:

- Thượng nguơn là nguơn Thánh Đức hay nguơn vô tội.

- Trung nguơn là nguơn Tranh Đấu.

- Hạ nguơn là nguơn Bảo Tồn hay nguơn trở lại thời kỳ Thượng cổ.

Ba nguơn nầy xoay vần nhau cũng như Đạo có ba thời kỳ: Nhứt kỳ, Nhị kỳ và Tam kỳ Phổ Độ vậy, đúng như câu “Thiên Địa tuần huờn châu nhi phục thỉ”. Trời đất xoay giáp vòng cũng trở lại vị trí đầu tiên.