BÁT QUÁI ĐÀI

Từ miệng “Hầm Tàng Bửu Khánh” du khách nhìn lên quả Càn Khôn và trổ trên nóc... thì thấy có một cái Đài cao 30 thước. Đó là Bát Quái Đài vượt lên vun vút giữa thành không.

 

 

Đài nầy kiến trúc hình “Bát giác” xây lên ba tầng: tầng dưới từ nóc lên độ 15 thước, tầng giữa độ 10 thước và tầng chót vót lên độ 5 thước...

Trên chót vót, dưới cột thu lôi có 3 tượng Phật day mặt về 3 hướng.

Từ dưới đất, du khách đưa mắt trông lên thấy những pho tượng ấy với thể thức tạc họa rất khéo léo và sơn màu sắc linh hoạt, sống động như ba người thật đứng kề lưng nhau đưa mắt nhìn về hướng xa xôi...

Những ngày nắng đẹp, không gian bát ngát, nền trời xanh biếc bao la, thì hình ảnh 3 pho tượng ấy chơ vơ, vẻ thẩn thờ như thầm lo lắng xa xôi cái cõi đời hiện tại...

Bát Quái Đài

 

Ba pho tượng nầy gọi là Tam Thanh: Thái Thanh, Thượng Thanh và Ngọc Thanh. Ba vị nầy lãnh lịnh Thượng Đế điều khiển ba nguơn:

- Thượng nguơn là nguơn Thánh Đức hay nguơn vô tội.

- Trung nguơn là nguơn Tranh Đấu.

- Hạ nguơn là nguơn Bảo Tồn hay nguơn trở lại thời kỳ Thượng cổ.

Ba nguơn nầy xoay vần nhau cũng như Đạo có ba thời kỳ: Nhứt kỳ, Nhị kỳ và Tam kỳ Phổ Độ vậy, đúng như câu “Thiên Địa tuần huờn châu nhi phục thỉ”. Trời đất xoay giáp vòng cũng trở lại vị trí đầu tiên.

Ba vị Phật trên nóc Bát Quái Đài đối với ba nguơn như sau:

+ Người điều khiển Thượng nguơn hay nguơn vô tội là Phật BRAHMA, tức vị Phật day về phía Tây.

Vị Phật nầy giáng trần trong nguơn Thánh Đức tức là nguơn vô tội, nên đứng trên mình con Huyền Nga bay khắp cả hoàn cầu mà xem cuộc thế.

Hình ảnh vị Phật này nhìn về phía tịch dương như thầm lo lắng cõi đời sẽ dần xế bóng... mất đi những gì nên thơ, tươi đẹp thuở đầu tiên, cũng như Thượng nguơn hầu mãn, thế nhân sẽ hết đi tâm thần đạo đức vậy...

+ Người điều khiển Trung nguơn tức nguơn Tranh Đấu là vị Phật SIVA, giáng trần trong nguơn Tranh Đấu của nhơn loại. Vị Phật này đứng đạp lên mình con rắn bảy đầu, ấy là diệt thất tình cho nhân thế khỏi bị hôn mê trần ai tục lụy mà đấu tranh, hủy diệt nhau. Vị Phật nầy day mặt về phương Bắc, như cầu khẩn Chí Tôn (Thượng Đế) tế độ chúng sanh thoát vòng trầm luân khổ ải... – Vì Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự tại ngôi Bắc Đẩu.

Hơn nữa, vị Phật nầy còn khẩn cầu Thượng Đế chế giảm tội nhơn sanh và miệng thổi sáo, ý nghĩa dùng thanh âm trầm bỗng, rung động tâm hồn nhân thế hướng theo giọng du dương mà thức tỉnh kiếp phù sanh hồi tâm, hướng thiện, để cuối cùng được trở về cõi Niết Bàn an vị...

+ Vị Phật điều khiển Hạ nguơn tức là nguơn Bảo Tồn, hay nguơn Tái Tạo. Đó là Đức Phật Christna Vichnou, đứng day mặt về hướng Nam. Vị Phật nầy ra đời về nguơn Tái Tạo, là thời kỷ sẽ trở lại Thượng Cổ, nên ông cỡi con Giao Long.

Khi giải ý nghĩa về Phật Christna Vichnou, Đức Hộ Pháp nói: “Dầu cho những chơn linh nào chết ở chân trời hay góc bể đi nữa, mà đầy đủ công nghiệp, tâm đức thì Phật Christna Vichnou cũng lãnh lịnh Chí Tôn tuần du trên mặt thế mà rước chơn linh ấy về ngay nơi Bạch Ngọc Kinh”.

Như vậy, lẽ công bình tạo hóa được thể hiện một cách phân minh. Không phải vì cầu khẩn long trọng hay tế lễ khấn vái van xin mà được sự cứu rỗi của Thượng Đế đâu. Đời nhiều người lúc chết, tang gia lại tế lễ khẩn cầu thật là long trọng... Đó chỉ là hình thức phô trương với thế gian,chớ thật ra Thiêng Liêng vẫn công bình thưởng phạt căn cứ theo quá trình sinh trưởng thiện, ác của người qui vị...

Nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ngày nay, tượng trưng như thế mục đích tiêu biểu sự công bình Tạo Hóa; đồng thời cảnh tỉnh thế gian mê tín dị đoan. Nhiều người lúc sống thì hành động hung ác: giết người, cướp của; không lo làm lành, tế nhân độ vật; mà khi chết tang gia lại tuông của ra làm lễ long trọng, khẩn cầu, van vái v.v... thì ôi! Như đã nói trên – đó chỉ là hình thức phô trương tại thế mà thôi.

Tóm lại, tượng hình ba ông Phật nơi Bát Quái Đài, ý nghĩa tiêu biểu hệ thống tổ chức nơi cõi vô vi huyền bí với tuần huờn luân chuyển của Trời Đất và thể hiện sự công bình tạo hóa cho nhân thế soi chung...

Xem xong Bát Quái Đài và tìm hiểu ý nghĩa, du khách sẽ quan tâm đến hình ảnh mỗi cột Rồng trong Tòa Thánh tại sao sơn những màu khác nhau và những đầu Rồng nhô ra đều há miệng.

- Các đấng Thiêng Liêng giáng cơ chỉ dạy: kiến trúc Tòa Thánh đây, là điển hình Bạch Ngọc Kinh vì thế nên thể hiện đại cương những chi tiết có tính cách huyền vi tương quan thể thức nơi cõi Thiêng Liêng.

Bởi vậy, cột Tòa Thánh tượng hình Rồng và sơn nhiều màu là bởi nơi Bạch Ngọc Kinh có đủ Thần, Thánh, Tiên, Phật đứng hai bên tả và hữu, mặc áo mão đủ các sắc đứng theo phái mà chầu Ngọc Đế.

Nhưng xây Tòa Thánh, không lẽ tượng hình Thần, Thánh, Tiên, Phật chầu Thượng Đế thì sợ thất lễ với các Đấng. Vì mỗi khi tế lễ có những người phàm, công đức tu hành chưa đủ mà đến chầu lễ Thượng Đế ngang bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật chầu lệ Thượng Đế vậy.