Caodai Doctrine

Cần lưu ý là ba tên Đức Krisna trong Ấn giáo, Đức Christ trong Thiên Chúa giáo, Đức Di Lạc (Maitreya) trong Phật giáo, Cao Đài giáo đều cùng chỉ một Chơn linh. Đó là KRISNA PHẬT.

Trên nóc BÁT QUÁI ĐÀI của Tòa Thánh Tây Ninh có tượng  Tam Thế Phật. Đó là:

BRAHMA Phật, -  CIVA Phật, -  KRISNA Phật. Đấy là Tam Ngôi nhứt Thể, thay mặt cho Thượng Đế trong thế giới này. Khi Đức Hộ Pháp trấn Thần đến Bát Quái Đài, ngó lên trên, Ngài trấn Thần pho tượng Tam Thế Phật.  Ngài nói:

·         Brahma Phật đứng trên lưng con Thiên nga ngó hướng Tây, ấy là ngôi thứ nhứt, tượng trưng ngôi Thánh đức, thuộc về Cơ Sanh hóa, ấy là Đấng tự hữu hằng hữu, hữu nguyên hữu thỉ của vạn vật.

·         Đức Phật Civa (Shiva) đứng trên Thất đầu Xà (rắn bảy đầu) ngó qua phía chánh Bắc, ấy là ngôi thứ hai tượng trưng phần Âm Dương, Cơ Sanh cũng là Cơ Diệt, ấy là ngôi Bảo tồn.

·         Đức Phật Christna (hay KRISNA) đứng trên con Giao long (Cá hóa rồng) ngó về phía chánh Nam, ấy là ngôi thứ ba tượng trưng cuộc tuần hoàntiên tri cho nhơn loại biết việc trí xảo thuộc Cơ Tranh đấu, cũng là cuối Hạ nguơn khởi Thượng nguơn Tứ Chuyển.

VAI TRÒ CUNG THỪA THIÊN HÀNH HÓA

Người dân khi quá đau khổ, uất ức không nói nên lời biết trông cậy vào ai? Chỉ biết cầu nguyện cùng Trời Phật. Đức Phạm Hộ Pháp khi thuyết giảng về CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG, phần CUNG THỪA THIÊN HÀNH HÓA đã cho biết vai trò can thiệp vào thế gian của Cung này.

Ø  Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Đền Thánh, đêm 18 tháng 8  Mậu-Tý ( 21-9-1948 )

“Hôm qua chúng ta, đã đến Cung Thánh, chúng ta đã hiểu sơ lược quần sanh nhơn-loại trên mặt địa-cầu này. Hôm nay Bần-Đạo dắt chư Hiền-Hữu vào nơi Cung Thừa-Thiên Hành Hóa, nơi đó Chư Thánh đang ngồi cân lường từ việc tương lai, từ trái địa-cầu này, qua trái địa-cầu khác, nơi đó không có một buổi nào họ không tưởng đến tinh thần nhơn-loại trong Càn-Khôn Vũ-Trụ. Từ nước này qua nước khác, họ ngồi, họ lập chương-trình định quyết, ai đến, ai về để cứu vãn tình thế, không có buổi nào họ quên được, hạng nhứt hơn hết trong Cung Thừa-Thiên Hành-Hóa, chúng ta hiểu rằng Chư Thánh không buổi nào họ quên lo cho số mạng của chúng ta…

 SUY NIỆM 1: Ai đến? ai về? Từ thời con người xuất hiện cho đến nền văn minh phát triển tột cùng như hiện nay, đã có sự hướng dẫn, đóng góp rất nhiều của các bậc THẦN, THÁNH, TIÊN, PHẬT được cung Thừa Thiên Hành Hóa gửi xuống đầu thai ở thế gian này. Các vị ấy xuất hiện dưới nhiều lãnh vực, tiêu biểu như:

- Đức Bàn Cổ tạo ra các giống dân đen, đỏ, vàng, trắng.Các vị dạy dân chúng những phát minh để từ thời săn bắn, hái lượm sống qua ngày đến nay đã sản xuất được thực phẩm thặng dư.

- Các nhà khoa học, bác học phát minh những phương pháp giúp con người sống lâu, sống khỏe và có thể lên tới mặt trăng, sao Hỏa. Trong tôn giáo Cao Đài, các vị ấy được gọi là ĐỊA TIÊN

- Các vị Giáo chủ lần lượt giáng linh xuống thế gian để dạy con người biết hướng thiện, không vì tranh giành vật chất mà chém giết lẫn nhau; phải biết nhìn nhau là anh em mà cha mẹ Thiêng liêng là hai Đấng Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu.