CÁI CHẾT THẢM CỦA TOÀN QUYỀN PIERRE PASQUIER VÌ MUỐN DIỆT ĐẠO CAO ĐÀI

Người vô thần không tin vào Thượng Đế nên tìm cách bức hại, muốn dẹp bỏ Đạo Trời. Hãy nhớ đến Toàn quyền PIERRE PASQUIER và cái chết tan xác vì âm mưu bức hại tôn giáo Cao Đài từ trứng nước. Ông Pasquier là cựu Toàn Quyền Đông Dương từ năm 1929 đến 1933. Ông vâng lịnh chính phủ Pháp sưu tầm tài liệu về tôn giáo Cao Đài. Thấy số tín đồ Cao Đài phát triển đông đảo một cách nhanh chóng, Ông cho tôn giáo này là một hội kín chống lại chánh quyền Pháp. Những tài liệu ngụy tạo từ ông được ông thâu thập chở về Pháp để nghiên cứu tìm phương diệt Đạo. Pasquier tử nạn khi chuyến bay chở 10 người rớt ở Corbigny, NièvrePháp ngày 15 tháng 1 năm 1934.

Ngày 18-9-1936 ông Pasquier có giáng cơ (Đức Hộ Pháp và Ngài Tiếp Thế phò loan), tỏ tâm sự như sau:

“Salut Hautes Âme.

Tôi nói tiếng An Nam.

Tôi đã cầm đặng một cuốn sách Nho học thông Đạo lý. Cái tư tưởng của tôi bữa nọ có thiên thật về bên Khổng giáo chứ không phải hướng qua Phật giáo. Tôi càng suy nghĩ thì lấy làm lạ, vì cớ nào tôi lại dựng Nhà Thiền đặng toan phá Đạo Cao Đài buổi nọ. Quái dị thay! Tôi đã dám xưng mình văn sĩ Nho phong, kinh luân văn chương trước mắt mà lại chịu thiệt thòi sai sót chẳng hiểu đặng rằng: “Nho giáo chuyển luân, tạo dựng toàn cầu tận thế”.

Sự lầm lạc ấy do đâu mà có? Ôi quan trường! ôi nha lại! Vì mi mà làm cho ta đui mắt, tối tâm; linh hồn phạm tội, nghịch ý Chí Tôn Thiên Điều tàn sát.

Hận thay ! Ngôi vị Đế Vương là đao kiếm trừ mạng linh hồn mà chớ !gớm thay !

Thi

Vương Bá bửu ngôi thị ngục hình,

Thiên lao như thử tất công khanh.

Đồ lưu Pháp phối cầm vận mạng,

Y phục  đai cân thị tử thành.”

Làm Toàn Quyền Đông Dương là làm vua của 3 nước Việt, Miên, Lào. Chỉ biết thế quyền là trọng, không hiểu máy trời đến đổi linh hồn phải đọa lạc nơi chốn Phong Đô. Ông Pasquier về cõi vô hình mới thấy nền Đạo Cao Đài là của Trời lập ra mà mình lại tìm phương phá hoại nó! Đây là bài học quí để kẻ cầm quyền dầu chế độ nào phải coi chừng đừng bày mưu tính kế phá Đạo Trời thì kẻ chủ mưu lẫn tay sai bị đọa đày chốn âm u, ân hận thiên thu, hối tiếc thì đã muộn.