A.   BẢN TUYÊN NGÔN ÐỘC LẬP CỦA HOA KỲThomas Jefferson là nhà ngoại giao, nhà lý thuyết chính trị, người sáng lập Ðảng Dân Chủ Hoa Kỳ. Nhưng ông được người Mỹ và thế giới ghi nhớ với chức vụ Tổng Thống thứ ba của Hoa Kỳ, và tác giả chính của Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập. Do lòng yêu chuộng Tự Do, ông đã tranh đấu cho nền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, và các tự do dân sự khác. Ông mạnh dạn ủng hộ việc thêm vào Hiến Pháp Hoa Kỳ bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Hoa Kỳ – Bill of Rights.

Ngày nay, công dân Hoa Kỳ nói riêng, công dân trên toàn thế giới nói chung, được thụ hưởng rất nhiều điều tốt lành, phần lớn là do lòng tận tụy của Thomas Jefferson đối với Nhân Quyền – Human Rights. Thomas Jefferson đã hoạch định ra hàng loạt vấn đề của chính quyền mà 37 năm sau, trong bài Diễn Văn Gettysburg, Abraham Lincoln đã mô tả, chính quyền Hoa Kỳ phải là “của Dân, do Dân và vì Dân.”

(“Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the Earth”. Gettysburg Address Abraham Lincoln.

Thomas Jefferson (April 13, 1743 - July 4, 1826) là Tổng thống thứ ba của Hoa kỳ

Abraham Lincoln (February 12, 1809 – April 15,1865) là Tổng thống thứ 16 của Hoa kỳ

Được tuyên bố vào 4 tháng 7 năm 1776, Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ ghi dấu ảnh hưởng của triết học Khai sáng. Nội dung chính của bản tuyên ngôn được dựa trên tư tưởng của một triết gia người Anh ở thế kỷ 16John Locke. Theo lý thuyết của John Locke, ba quyền cơ bản không thể bị tước đoạt của con người là quyền được sống, được tự do và được sở hữuQuyền sở hữu được Jefferson đề cập tới trong bản tuyên ngôn là "quyền được mưu cầu hạnh phúc". Những ý tưởng khác của John Locke cũng được Jefferson đưa vào bản tuyên ngôn như sự bình đẳng, Nhà nước hạn chế, quyền được lật đổ Chính quyền khi Chính quyền không còn phù hợp.

The sources and interpretation of the Declaration have been the subject of much scholarly inquiry. The Declaration justified the independence of the United States by listing colonial grievances against King George III, and by asserting certain natural and legal rights, including a right of revolution. Having served its original purpose in announcing independence, references to the text of the Declaration were few in the following years. Abraham Lincoln made it the centerpiece of his rhetoric (as in the Gettysburg Address of 1863), and his policies. Since then, it has become a well-known statement on human rights, particularly its second sentence: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.