BÀI I  :

 MỪNG ĐĐTKPĐ THÊM TUỔI

Cửu Thập Tam Niên Đạo quang khai,

Đồng Tâm tịnh niệm Đấng Cao Đài.

Chủ nguồn Tam Giáo qui về một,

Năm cội Ngũ Chi gốc chẳng hai.

Kệ trống hòa nhân vang thế giới,

Chiếu đèn hiệp chủng sáng nhân loài.

Công bằng bác ái đề thi tuyển,

Tâm đắc tùng theo thoát ách tai.

 QUÁN NHỨT 

(27-11-17, 10-10  Đinh Dậu)

Họa :

KỶ NIỆM KHAI ĐẠO

năm thứ chín mươi ba.

 Chín ba năm chẳn Đạo hoằng khai,

Tịnh niệm Chí Tôn trước bữu đài,

Hiệp nhứt Ngũ Chi về một gốc,

Qui nguyên Đại Đạo chẳng phân hai.

Hồi chuông cảnh tĩnh toàn sanh chúng, 

Kệ trống tận thâu khắp vạn loài.            

Công chánh Thương yêu khuôn mực thước,

Pháp Điều tu luyện thoát trần ai.

LÊ VĂN NĂM 

(30-11-17)

 

Họa :

ƯỚC NGUYỆN

Mừng ngày khai Đạo Chín Mươi Ba
ĐỒNG NIỆM Chí Tôn THÁNH THẤT nhà
HIỆP NHẤT Cao Đài LO CỨU CHÚNG
QUI TÂM Đại Đạo BUỘC GIÁC THA
Hồi chuông tỉnh thức toàn sanh chúng
Kệ trống vang rền rộn chốn xa
Tình thương Công chánh đôi điều sẳn
TÂM ÁI HÒA NHÂN RẠNG ĐẠO Nhà
HUỆ TÂM - 05-12-2017

Mừng ngày khai Đạo Chín Mươi Ba
Đồng Niệm Chí Tôn ước nguyện là :
Hạnh Nguyện Cao Đài mau HIỆP NHẤT
QUY TÂM Đại Đạo ắt GIÁC THA
Hồi chuông tỉnh thức toàn sanh chúng
Kệ trống vang rền dội chốn xa
Tình thương công chánh đôi điều sẳn
TÂM ÁI HÒA NHÂN RẠNG ĐẠO Nhà
Huệ Tâm - Vân Dương (4-12-2017) nhằm ngày KHAI ĐẠO thứ 93

Họa :

Thanh Niên Cao Đài

Khai Minh Đại Đạo chín mươi ba
Đại Đạo Thanh Niên khắc nguyện là:
Bác Ái Công Bình làm hành khúc,
Hơn thua bảo thủ phải buông xa,
Thực thi Sống Đạo khuyên sanh chúng,
Gìn giữ Chơn Truyền dẫu chốn xa,
Thử thách, gian nan luôn chịu gánh,
Một lòng hoằng Pháp rạng Đạo Nhà.

Dũng Phạm -5-12- 2017

Xin  bấm vào đây để nghe BÀI HÁT ĐẠI ĐẠO CAO ĐÀI HÀNH KHÚC SAU:

https://www.youtube.com/watch?list=PL2YxWnbXqa_xH2wAkiSheh7XjkXnbkqbV&time_continue=7&v=EQ2iNJvumQY